Tuotantoeläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikkeet vähentyivät, mutta tilakohtaiset laiminlyönnit lisääntyivät 

Tuotantoeläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikkeet vähentyivät, mutta tilakohtaiset laiminlyönnit lisääntyivät 

Suomessa tehdään eläinsuojeluvalvontaa muutamissa eri yhteyksissä. Suurimmat tarkastusmäärät tehdään otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa sekä epäilyyn perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa. Evira on juuri julkaissut viime vuoden valvontaraportit.

Otantaan perustuvat tarkastukset kohdistuvat tuotantoeläintiloille. Tiloista 20-25 % valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla, 75-80 % taas kohdennetusti. Kohdennetussa valvonnassa painotetaan mm. tilalle aiemmin annettuja huomautuksia eläintenpidossa. Tuloksissa osoitettiinkin, että merkittävä riskitekijä laiminlyöntien ilmenemisessä on aiemmin todetut laiminlyönnit eläinsuojeluvalvonnoissa.

Yhä useampi noudattaa lain minimivaatimuksia, vastaavasti laiminlyönnit vakavampia

Viime vuonna havaittuja rikkeitä tilaa kohden oli aiempaa enemmän ja ne kohdistuivat suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin seikkoihin kirjapitopuutteiden sijaan. Niiden tilojen osuus kuitenkin laski, joilta löydettiin laiminlyöntejä. Karkeasti voisikin arvioida, että kuilu erilaisten tilojen välillä kasvaa: yhä useampi noudattaa lain minimivaatimuksia, mutta ne, jotka eivät sitä tee, laiminlyövät eläinten hoitoa entistä enemmän. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin vuosittain Eviran tekemät painotukset tuotantosuunnittain sekä toteutuneiden tarkastusten lukumäärä.

Otantaan perustuvissa tarkastuksissa eläinsuojeluvaatimuksia ei noudatettu 17 % tiloista. Määrä on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna (24 % vuonna 2016). Huomioitavaa on kuitenkin se, että samaan aikaan tilaa kohti havaittujen laiminlyöntien määrä on kasvanut: esimerkiksi sikatiloilla havaittiin keskimäärin viisi laiminlyöntiä eläinsuojelusäädöksiä rikkonutta tilaa kohden, kun aiemmin rikkomusten määrä on ollut 1,9-3,2. Aiemmin kirjanpitorikkeet olivat yleisiä sikatiloilla, mutta niitä ei enää havaittu. Sen sijaan havaitut rikkeet kohdistuivat suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin: tilojen puhtauteen, turvallisuuteen ja kunnossapitoon. Tarkastetuista sikatiloista 15 prosenttia sai huomautuksen laiminlyönneistä (28 % vuonna 2016).

Turkistarhojen tarkastusten määrä jäi jälleen tavoitteista

Myös turkistiloilla vastaava laiminlyöntien määrä on kasvanut: laiminlyöntejä oli keskimäärin 3,2 eläinsuojelusäädöksiä rikkonutta tilaa kohden, kun edellisenä vuonna rikkomusten määrä on ollut 2,3. Näyttäisi siltä, että laiminlyönnit ovat myös yleisempiä isoilla tarhoilla, sillä yli 1 000 eläimen tarhoilla laiminlyöntejä havaittiin huomattavasti useammin (45 %) kuin pienemmillä tarhoilla (26 %). Kaikkiaan turkistarhojen tulokset kuitenkin kohenivat, sillä 23 % tiloista havaittiin puutteita, kun vuonna 2016 osuus oli 66 %. Viime vuonna tarkastettiin yhteensä 26 turkistilaa. Tarkastettavaksi oli määrätty 41 tilaa, joten turkiseläinten kohdalla tarkastukset jäivät jälleen kerran selvästi tavoitteesta.

Nautatilojen ruokinnassa ja vedensaannissa ongelmia

Viime vuonna valvonnat painotettiin nautatiloille. Nautatiloja tarkastettiin 162 kappaletta, joista 15 prosentissa havaittiin puutteita (17 % vuonna 2016). Vasikoiden hyvinvoinnista huolehdittiin edelleen heikommin kuin aikuisten nautojen: 32 % laiminlyönneistä kohdistui vasikoihin (29 % vuonna 2016). Vasikoiden kohdalla puutteet koskevat erityisesti pitopaikan tilavaatimuksia, puhtautta ja turvallisuutta.

Myös nautojen kohdalla oli huomattavaa, että lähes kaikki rikkomukset kohdistuivat suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin seikkoihin: kirjanpitorikkeiden osuus oli vain 2 %. Ruokinnassa ja nautojen vedensaannissa havaittiin puutteita selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdeksällä tilalla naudat eivät saaneet päivittäin riittävästi vettä ja viidellä tilalla taas oli puutteita riittävän rehun tarjoamisessa. Huomattavaa oli myös, että viidellä tilalla ei ollut tarpeeksi henkilökuntaa huolehtimaan eläimistä, ja näille tiloille kertyi paljon myös muita vakavia puutteita: riittämätöntä rehun ja veden saantia sekä puutteita sorkkahoidossa pitopaikan puhtaudessa sekä asianmukaisissa makuupaikoissa.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia enemmän kuin ennen

Otantaan perustuvien tarkastusten lisäksi Evira julkaisi epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten tulokset. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on kasvanut: viime vuonna tehtiin 6 448 tarkastusta. Tuotantoeläintilat saavat tarkastuksissa kieltoja ja määräyksiä selvästi useammin kuin lemmikkieläinten omistajat, sillä 41 % tuotantoeläintilojen tarkastuksista johti toimenpiteisiin, kun lemmikkien kohdalla osuus oli 26 %. Sen sijaan lemmikkieläimet ovat tuotantoeläimiä useammin kiireellisten toimenpiteiden kohteina: viime vuonna 12 % lemmikkieläinkohteiden tarkastuksista johti kiireellisiin toimenpiteisiin, kun tuotantoeläinten kohdalla osuus oli 4 %. Tilastot löytyvät Eviran sivulta.

Teksti: Laura Uotila